Ritmik Cimnastik Kuralları;

Ritmik cimnastik kuralları ve yarışmalarda alınacak madalya sıralamasını belirleyen etkenleri sizler için araştırdık. Genel de cimnastik sporu içerisinde de olsa ayrı bir görsel ziyafet veren ritmik cimnastik müzik ve dansın muhteşem birlikteliği olarak seyirciye büyük zevk verir.

Ritmik Jimnastik Kursu

YARIŞMALAR

Türkiye Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun
Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

2. Yarışmalar mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, minikler II(mahalli), minikler I,
küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılacaktır.

DOĞUM TARİHLERİ

Türkiye birinciliği yarışmalarına ferdi olarak katılacak sporcu sayısının;
* 1-6 olması halinde 1 çalıştırıcı;
* 7-13 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya 2 çalıştırıcı;
* 14-20 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya 3 çalıştırıcı;
* 21 ve üzeri olması halinde ise il müdürlüğünce belirlenecek yeterli sayıda idareci ve
çalıştırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
b) Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre kategorilerinde yarışacak
sporcular yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre il müdürlüklerince ayrı ayrı
kafileler halinde gönderilebilir.
c) Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya Ritmik Jimnastik Kursu tamamlanan sporcular kafile idarecisi ve/veya çalıştırıcısı nezaretinde
illerine dönecekler ve yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünce
hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre bağlı oldukları il müdürlüklerince
ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
d) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.

5. a) Mahalli yarışmalarında ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, dereceye
giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
b) Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise başarı belgesi verilir.

6. a) Minikler I, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği
yarışmalarına katılacak sporcu sayıları, bir önceki yıl Türkiye birinciliği yarışmasında ilk
dört dereceyi elde eden sporcuların illeri ve içinde bulunulan öğretim yılında mahalli
yarışmalara fiilen katılan sporcu sayıları dikkate alınarak tespit edilecek kontenjanlar
doğrultusunda belirlenerek Daire Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.

Ritmik Jimnastik Dersi
Ritmik Jimnastik Dersi

7. a) Tertip komiteleri yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan yarışma programına göre müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
b) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi
hususları değiştirmede yetkilidir.
Minikler II Kategorisi (Mahalli) 2006 – 2007-2008
Minikler I Kategorisi 2004 – 2005
Küçükler Kategorisi 2002 – 2003
Yıldızlar Kategorisi 2000 – 2001
Gençler kategorisi 1996-1997-1998 -1999

İTİRAZLAR

tertip komitesine Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için
organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünün hesabına 250 TL ücret yatırılır.

9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının yarışma
alanına girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

10.Minikler II kategorisinde yarışmalar mahallinde düzenlenecektir. Bir üst kademe
yarışması olmayacaktır.

Ritmik Jimnastik Kursu

11. 1.Yaş Grubu yarışmaları TCF Teknik ve Eğitim Kurulları tarafından belirlenen yarışma
kurallarına göre, 2, 3 ve 4. Yaş Grup yarışmalar ise Uluslararası yarışma kurallarına göre
yapılacaktır
12.2006-2007-2008 doğum tarihli öğrencilerin (Minikler II) yarışmaları iller düzeyinde, TCF
Teknik ve Eğitim Kurulları tarafından belirlenen yarışma kurallarına göre yapılacaktır.
13.Kategoriler için belirlenen aletler ve yarışma kuralları mahalli yarışmalarda da
uygulanacaktır.

RİTMİK CİMNASTİK KURALLARI